8 August 2012

Baaaaagussss!!

Assalamualaikum and Heyya!

Teka-teki/Kuiz ni kalau siapa yang dapat jawab semua,
orang tu memang Superb!

Kuiz ni ada 4 soalan..
Kuiz ni jugak boleh la dikira sebagai tali pengukur sama ada orang yang jawab tu
qualified ke tak untuk jadi professional.

Dan soalan-soalan Kuiz ni TIDAK lah susah mana. ;)


So,the questions are in English sebab nama pon copy.HAHAH
P/s: Answers untuk semua soalan adalah berwarna biru and upside down.
So,good luck and have fun! :)

1. How do you put a giraffe into a refrigerator?
˙ʎɐʍ pǝʇɐɔıldɯoɔ ʎlɹǝʌo uɐ uı sƃuıɥʇ ǝldɯıs op oʇ puǝʇ noʎ ɹǝɥʇǝɥʍ sʇsǝʇ uoıʇsǝnb sıɥ┴ ˙ɹoop ǝɥʇ ǝsolɔ puɐ 'ǝɟɟɐɹıƃ ǝɥʇ uı ʇnd 'ɹoʇɐɹǝƃıɹɟǝɹ ǝɥʇ uǝdO :ɹǝʍsu∀ ʇɔǝɹɹoƆ 


2. How do you put an elephant into a refrigerator?
˙suoıʇɔɐ snoıʌǝɹd ɹnoʎ ɟo suoıssnɔɹǝdǝɹ ǝɥʇ ɥƃnoɹɥʇ ʞuıɥʇ oʇ ʎʇılıqɐ ɹnoʎ sʇsǝʇ sıɥ┴ ˙ɹoop ǝɥʇ ǝsolɔ puɐ ʇuɐɥdǝlǝ ǝɥʇ uı ʇnd 'ǝɟɟɐɹıƃ ǝɥʇ ʇno ǝʞɐʇ 'ɹoʇɐɹǝƃıɹɟǝɹ ǝɥʇ uǝdO :ɹǝʍsu∀ ʇɔǝɹɹoƆ
˙ɹǝʍsu∀ ƃuoɹM ¿ɹoʇɐɹǝƃıɹɟǝɹ ǝɥʇ ǝsolɔ puɐ 'ʇuɐɥdǝlǝ ǝɥʇ uı ʇnd 'ɹoʇɐɹǝƃıɹɟǝɹ ǝɥʇ uǝdO 'ʎɐs noʎ pıp


3. The Lion King is hosting an animal conference. All the animals attend.... except one. Which animal does not attend?
˙ʎɹoɯǝɯ ɹnoʎ sʇsǝʇ sıɥ┴ ˙ǝɹǝɥʇ uı ɯıɥ ʇnd ʇsnɾ no⅄ ˙ɹoʇɐɹǝƃıɹɟǝɹ ǝɥʇ uı sı ʇuɐɥdǝlǝ ǝɥ┴ ˙ʇuɐɥdǝlƎ ǝɥ┴ :ɹǝʍsu∀ ʇɔǝɹɹoƆ ˙Ɛ


4. There is a river you must cross but it is used by crocodiles, and you do not have a boat. How do you manage it?
sǝʞɐʇsıɯ ɹnoʎ ɯoɹɟ ʎlʞɔınb uɹɐǝl noʎ ɹǝɥʇǝɥʍ sʇsǝʇ sıɥ┴ ˙ƃuıʇǝǝW lɐɯıu∀ ǝɥʇ ƃuıpuǝʇʇɐ ǝɹɐ sǝlıpoɔoɹɔ ǝɥʇ ll∀ ¿ƃuıuǝʇsıl uǝǝq ʇou noʎ ǝʌɐH ˙ssoɹɔɐ ɯıʍs puɐ ɹǝʌıɹ ǝɥʇ oʇuı dɯnɾ ʇsnɾ :ɹǝʍsu∀ ʇɔǝɹɹoƆ


Ok,now you know your result and you know that the questions are NOT that difficult right? HAHAH

cherioo~
No comments:

Post a Comment

What do you think?